OVK-besiktning är en kontrollåtgärd för fastighetens ventilationssystem. Den utförs av en certifierad besiktningsman enligt Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem.

En OVK-besiktning är en kontrollåtgärd som görs för att besiktiga och styrka fastighetens ventilationssystem. Endast en certifierad besiktningsman är berättigad till att utföra kontrollen. Hur går en OVK-besiktning till? Fastigheten besöks av besiktningsmannen och efter avslutad kontroll utfärdar han eller hon ett certifikat om systemet är i gott skick. Om några fel eller brister har upptäckts skrivs det istället ett protokoll där dessa skrivs in. Alla brister måste åtgärdas i enlighet med den angivna tiden.
OVK står egentligen för Obligatorisk VentilationsKontroll och den regleras av Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. Varför är en sådan kontroll så pass viktig? Svaret är givet – för att garantera en bra och hälsosam inomhusmiljö. Dålig ventilation leder till dålig luft som i sig kan vara orsak till bristande koncentration, huvudvärk men även vissa sjukdomar som astma och allergier. Svenskar spenderar mycket tid inomhus på grund av det hårda klimatet. Därför är ventilation extra viktig för oss nordbor.

Tidsintervall för besiktning av ventilationssystem

Ventilationskontroll behöver inte genomföras varje år. Ja, den är obligatorisk och ja, den är viktig. Men i de allra flesta fall krävs en sådan typ av besiktning vart tredje år. Treårsregeln gäller skolor, kontor, fritidslokaler, industrilokaler och vårdlokaler. Byggnader som har en fläktventilation utan värmeåtervinning behöver besiktigas vart sjätte år.
Endast småhus med ventilationssystem med frånluftsventilation och utan värmeåtervinning är undantagna från OVK-besiktning. Dessa hus besiktigas endast när ventilationssystemet installeras och kräver inga vidare kontroller. Resten av Sveriges fastigheter följer de ovannämnda reglerna. Intyget som besiktningsmannen utfärdar efter slutförd OVK-besiktning måste enligt lag placeras på en synlig plats i fastigheten.

Vem ska åtgärda felen?

Som det nämndes tidigare kan det hända att något fel upptäcks i samband med OVK-besiktningen. Vad händer därefter? Besiktningsmannen skriver in felet i ett protokoll och ger en tidsram under vilken det ska åtgärdas. Den angivna tiden måste följas, annars riskeras ett vite. Det är byggnadsnämnden som kontrollerar och följer upp att alla fel från genomförda OVK-besiktningar har åtgärdats.
Vem ska åtgärda felet? Ja, det är fastighetsägarens ansvar oavsett om denne bor i fastigheten eller inte. Med andra ord om du hyr en lägenhet där ett ventilationsproblem har upptäckts så är det ägarens ansvar att åtgärda det, inte ditt. Brister åtgärdas även på ägarens bekostnad och i vissa fall kan det handla om relativt stora summor.